Certifikace ISO a ostatní certifikáty

Kontakty

Manažerka jakosti:

Věra Zahradníková

Tel.: 267 198 336

E-mail: vzahradnikova@sitel.cz


Certifikace ISO

Společnost SITEL, spol. s r.o. má certifikované systémy kvality, enviromentálního managementu a bezpečnosti práce v rámci integrovaného systému IMS.

 

V průběhu platnosti certifikátů DNV GL, provádí periodické audity, aby zjistila míru shody stanovených a dodržovaných systémů na jednotlivých pracovištích. Všechny systémy jsou popsány v Příručce IMS (integrovaných systémů), která je pro naše zákazníky a veřejnost na požádání k dispozici. Jednotlivé prvky norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 a OHSAS 18001 jsou pro zaměstnance popsány v řádech, technicko-organizačních postupech a směrnicích, které jsou pro ně závazné. Zaměstnanci jsou seznámeni s požadavky těchto norem a plně je respektují. Na jednotlivých pracovištích jsou zaměstnanci pravidelně proškolováni a jejich znalosti jsou ověřovány. Ve společnosti jsou stanovovány cíle jakosti, plány a cíle na ochranu životního prostředí i na bezpečnost zaměstnanců při práci. Vedení společnosti sleduje a vyhodnocuje plnění cílů, programů, jako i dodržování zásad stanovených pro registr environmentálních aspektů. Na základě vyhodnocení plnění těchto cílů přijímá opatření a stanovuje cíle pro následující rok. V oblasti systému OHSAS 18001 se možná rizika a zdroje ohrožení souvisejících s činnostmi prováděnými společností identifikují a doplňují do registru bezpečnostních rizik, který je vodítkem zavádění opatření k zabezpečení bezpečnosti při práci. Rizika ohrožení životního prostředí a úrazů zaměstnanců snižuje společnost především pravidelným školením zaměstnanců, údržbou mechanizace, strojů a nářadí.

 

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a statní ověřování jakosti, vydal společnosti SITEL, spol. s r.o., OSVĚDČENÍ o shodě systémů jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001: 2016 a ČOS 051622 (AQAP 2110). OSVĚDČENÍ umožňuje společnosti pracovat a dodávat materiál pro armády NATO.

 

V souvislosti s plněním některých zakázek jsou naši zaměstnanci proškolováni rovněž o bezpečnostních rizikách souvisejících s jejich zakázkou.

 

Vedení společnosti klade důraz na zvyšování kvalifikace zaměstnanců tak, aby výrobci nových zařízení a produktů průběžně proškolovali zaměstnance na jejich technologie.

 

Společnost má vyškolené vnitřní auditory, kteří ve stanovených intervalech provádějí audity, ve kterých ověřují dodržovaní stanovených postupů.

 

Díky zavedeným systémům řízení může společnost SITEL, spol. s r.o. poskytnout svým zákazníkům na provedené práce záruku v délce 36 až 60 měsíců. U některých technologií je poskytována záruka ještě nad uvedený rámec.

 

Naše firma se přihlásila do programu zelená firma a je držitelem certifikátu zelená firma.