Služby

Kontakty

 

Projektová dokumetnace

vedoucí střediska

Ing. Radovan Poisel

Tel.: 267 198 422

Fax.: 267 198 222

E-mail: rpoisel@sitel.cz

 

Dokumentace skutečného provedení

vedoucí střediska

Ing. Petr Landa

 Tel.: 267 198 160

 Fax.: 267 198 222

E-mail: planda@sitel.cz

 

Dokumentace staveb

Toto středisko zajišťuje:

  • projektovou dokumentaci zejména pro optické sítě při využití nejnovějších technologií pokládky a montáže optických kabelů, mikrokabelů, případně samotných vláken,
  • překládky v rámci rekonstrukcí dopravní infrastruktury,
  • veškerou inženýrskou činnost související s projekčními pracemi. Zpracovává všechny požadované stupně projektové dokumentace (dle veškerých příslušných vyhlášek Stavebního zákona),

 -    studie proveditelnosti - dokumentace pro výběrová řézení

 -   dokumentace pro stavební povolení

 -    realizační projektová dokumentace

  • povolení v souladu se Stavebním zákonem a předpisy souvisejícími,

 -    práce spojená se zřizováním věcných břemen, sepisuje a projednává smlouvy s vlastníky a uživateli dotčených nemovitostí, popřípadě zajišťuje            s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavření jiné písemné smlouvy a nebo

připravuje a podává návrh vyvlastňovacímu úřadu k zajištění práva rozhodnutím                                                                                            

  • oddělení zpracování Dokumentace je oddělení, které se zabývá zpracováním dokumentace skutečného provedení staveb. Jedná se o složky, které se zpracovávají až po dokončení výstavby zakázky a zachycují skutečné provedení stavby.

Tento proces probíhá nezávisle na projektové dokumentacei, neboť nastávají případy, kdy se návrh neshoduje se skutečností. Oddělení je schopno zpracovat dokumentaci skuktečného provedení buď aktualizací podkladů z projektové dokumentace v závislosti na skutečném stavu po výstavbě nebo v případě, že nebyla zhotovena projektová dokumentace, je schopno zpracovat kompletní nové složky, dle interních směrnic stávajích zákazníků,

-   pro nové zákazníky jsme schopni se přizpůsobit požadavkům, dle kterých chtějí dokumentaci skutečného provedení zpracovat

jednotlivá pracoviště jsou vybavena grafickými systémy (Macrostation a AutoCAD) a nejčastějšími kancelářskými programy, které se pro zpracování dokumentace skutečného provedení používají.

 

     

 

  Projektant při práci

 

  

  Vybavení plotterem  

        

             

   Projektant při práci