Firemní kultura

Společnost SITEL, spol. s r.o. (dále „společnost“) má zaveden etický kodex na základě kterého mají všichni zaměstnanci povinnost chovat se profesionálně, eticky a v souladu s právními předpisy a to jak interně v rámci společnosti, tak i navenek vůči třetím osobám (orgány veřejné správy, odběratelé, dodavatelé, konkurenti apod.) a zejména nepáchat trestnou činnost, která je přičitatelná společnosti.

V rámci zajištění vnější kontroly dodržování pravidel chování dle etického kodexu bychom velice ocenili Váš následující postup:

  • v případě, že zjistíte jakoukoliv skutečnost nasvědčující tomu, že ze strany zaměstnance společnosti došlo k nedodržení pravidel chování dle etického kodexu, oznamte prosím tuto skutečnost Úseku auditu a kontrolingu společnosti prostřednictvím následujícího emailu: auditcontrolling@sitel.cz a vedeni@sitel.cz
  • v případě, že zjistíte jakoukoliv skutečnost nasvědčující tomu, že k nedodržení pravidel chování dle etického kodexu došlo ze strany zaměstnance Úseku auditu a kontrolingu, oznamte prosím tuto skutečnost jednateli společnosti prostřednictvím následujícího emailu: auditcontrolling@sitel.cz a vedeni@sitel.cz

Společnost se bude zabývat všemi oznámeními, a to i takovými, která byla podána anonymně.

Předem děkujeme za Váš výše uvedený postup, který přispěje ke zvyšování firemní kultury společnosti.

Ing. Jan Novák, jednatel

TOP