PROJEKČNÍ ČINNOST

Ing. Radovan Poisel
TEL: (+420) 267 198 422
E-mail: rpoisel@sitel.cz

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Ing. Petr Landa
TEL: (+420) 267 198 160
E-mail: planda@sitel.cz

VĚCNÁ BŘEMENA

Jiří Ruml
TEL: (+420) 267 198 176
E-mail: jruml@sitel.cz

Jednotlivá pracoviště jsou vybavena grafickými systémy z rodiny CAD.

PROJEKČNÍ ČINNOST

Projekční činnost zajišťujeme nejen pro akce připravované k realizaci naší společností ale také jako samostatně poskytovanou službu pro naše zákazníky. Projektovou dokumentaci připravujeme ve všech jejích stupních dle veškerých platných vyhlášek Stavebního zákona:

  • studie proveditelnosti
  • dokumentace pro výběrová řízení
  • dokumentace pro stavební povolení
  • realizační projektová dokumentace

Zaměření této činnosti je orientováno zejména pro optické sítě při využití nejnovějších technologií pokládky a montáže optických kabelů, mikrokabelů, případně samotných vláken. Důležitou činností je i zajištění dokumentace pro překládky komunikačních sítí v rámci rekonstrukcí dopravní infrastruktury. V rámci komplexního přístupu je zajišťováno povolení v souladu se Stavebním zákonem a souvisejícími předpisy a u vybraných projektů také inženýrská činnost včetně  prací spojených se zřizováním věcných břemen, projednáváním a sepisováním smluv o smlouvách budoucích s vlastníky a uživateli dotčených nemovitostí, popřípadě zajistíme s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavření jiné písemné smlouvy a nebo přípravu a podání návrhu vyvlastňovacímu úřadu k zajištění práva rozhodnutím.

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Dokumentace skutečného provedení je soubor dokumentů, který vzniká až po dokončení výstavby dané zakázky a graficky zachycuje její finální (skutečný) stav. Je zajišťována pracovníky v samostatném útvaru v úzké spolupráci s realizační složkou. Jako podklad využívá projektovou dokumentaci, ale jelikož v praxi dochází během realizace velmi často ke změnám vyvolaným reálnou skutečností nebo dodatečnými požadavky investorů, bývá finální verze dokumentace odlišná od zadání v původním projektu. Dokumentace skutečného provedení obsahuje veškeré změny, které byly provedeny v průběhu výstavby. Jsme schopni ve spolupráci s ostatními středisky zajistit zpracování  dokumentace optických a metalických kabelů pro většinu investorů v tomto oboru, a dalé také CCTV, EZS a EPS. U nových zákazníků jsme schopni se přizpůsobit požadavkům (předpisům), dle kterých požadují dokumentaci skutečného provedení vyhotovit.

VĚCNÁ BŘEMENA

Věcná břemena - služebnosti souvisí nedílně s výstavbou sítí. Při této činnosti se stavba dotýká práv vlastníků jednotlivých pozemků, přes které je vedena. Aby mohla stavba řádně proběhnout, uzavírají se před jejím zahájením s vlastníky smlouvy o smlouvách budoucích na stavbou dotčené pozemky. Po realizaci se pak vypracovávají smlouvy finální, jejichž součástí je vyčíslení souvisejících náhrad za nově vzniklou "služebnost" (břemeno) i geometrický plán se zaměřením skutečné trasy. Tyto smlouvy se následně podávají na Katastr nemovitostí k zápisu vkladu do jeho evidence. Pro své zákazníky tuto činnost zajišťujeme jako nedílnou součást výstavby liniových tras.

TOP